Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Jasmin Kauneushoitolan (Murumuru) henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 20.5.2018.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Murumuru / Jasmin Kauneushoitola
Mannilantie 37
04400 Järvenpää
Y-tunnus: 2405309-4

Anna-Mia Pokkinen
puh. 040 848 0698
info@jasminkauneushoitola.fi

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ
Anna-Mia Pokkinen
puh. 09-2792004
info@jasminkauneushoitola.fi

3. REKISTERIN NIMI
Jasmin Kauneushoitola / Murumuru asiakasrekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen ylläpito. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, puhelinnumero ja asiakkaan halutessa myös sähköpostiosoite markkinointia varten.

Jotta voimme palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteriin talletetaan tieto myös asiakkaalle tehdyistä hoidoista sekä hoidoissa käytetyistä ja asiakkaalle myydyistä tuotteista. Lisäksi rekisteriin tallennetaan tieto asiakkaan ihosairauksista ja allergioista mikäli niillä voi olla vaikutusta hoitomenetelmiin tai asiakkaalle sopiviin tuotteisiin.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Jasmin Kauneushoitola huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Sähköpostimarkkinointi tarkoittaa noin kerran kuussa lähetettävää tiedotetta hoitolan tarjouksista sekä erilaisista hoitopäivistä. Markkinointilupa on kysytty asiakkaalta. Asiakkailla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen markkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.